skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

24 stycznia 2012, 08:25 W imieniu WTZ

Zostało założone / jest w trakcie rejestracji w KRS / Stowarzyszenie pod nazwą:
Ogólnopolskie Porozumienie Warsztatów Terapii Zajęciowej, którego celem jest:
a. działanie w interesie i na rzecz warsztatów terapii zajęciowej,
b. oddziaływanie na kształtowanie polityki i ustawodawstwa dotyczącego rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
c. zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
d. prowadzenie oraz upowszechnianie wyników studiów i badań na temat warsztatów terapii zajęciowej,
e. promocja i kreowanie pozytywnego wizerunku działalności warsztatów terapii zajęciowej,
f. wspieranie działań mających na celu podnoszenie poziomu rehabilitacji.
g. integracja i ułatwienie wzajemnej współpracy i komunikacji pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a społeczeństwem, organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowymi.
Stowarzyszenie powyższe ma być organizacją reprezentującą wszystkie WTZ. Dotychczas taka forma nie istniała. Prosimy o przesłanie „ Wstępnej deklaracji członkowskiej”
na adres: biuro@wtzunikat.org / kontakt: Patrycja Rojek Tel. 693 90 40 67 lub 32 204 22 23 /.
WSTĘPNA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Ja, niżej podpisany(a) …………………. proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia:
Ogólnopolskie Porozumienie Warsztatów Terapii Zajęciowej
Poniżej przedstawiam dane osobowe
1. Nazwisko i imiona: ………………………………………………………………………………………………….
2. Imiona rodziców: ……………………………………………………………………………..
3. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………….
4. Obywatelstwo: ………………………………………………………………………………..
5. Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………….
6. Dowód osobisty: seria ..................... nr .................. wydany przez ............................
7. Numer telefonu: ………………………………………………………………………………
8. Adres poczty elektronicznej:…………………………………………………………………………………
9. Deklarowane możliwości pracy na rzecz Stowarzyszenia:
…………………………………………………………………………………………………………..

Po rejestracji w KRS zostanie ogłoszony termin konferencji dotyczącej strategii działania Stowarzyszenia na najbliższy okres.
Liczymy na zainteresowanie, poparcie i pozytywne przyjęcie naszej idei
Komitet założycielski