skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

14 maja 2010, 08:04 Biblioteka pod Atlantami” ogłasza konkurs na recenzję książki

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
NA RECENZJĘ
KSIĄŻKI MÓWIONEJ
§ 1
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Recenzję Książki Mówionej, zwanego dalej konkursem jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, zwana dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest: promocja czytelnictwa literatury polskiej wśród osób niewidomych i słabowidzących, inspiracja do rozwoju własnej twórczości okołoliterackiej, oraz podniesienie poziomu samooceny poprzez kompensacyjną funkcję literatury.
3. Temat konkursu: Recenzja książki mówionej.
4. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, ul. Rynek 9, 58-300 Wałbrzych, na stronie internetowej biblioteki www.atlanty.pl , www.biblioteka-pzn.org.pl oraz na łamach miesięcznika Pochodnia.
§ 2
Adresaci konkursu
W konkursie mogą brać udział osoby niewidome i słabowidzące.

§ 3
Warunki uczestnictwa
1. Recenzja powinna dotyczyć utworu z literatury polskiej lub obcej.
2. Recenzje mogą być w formie:
- nagrania: na płycie CD lub taśmie magnetofonowej;
- pisemnej: Braille (prosimy nie stosować skrótów brajlowskich), czarnodruk lub pismo odręczne;
3. Prace należy przesłać do organizatora w terminie do 15.09.2010 r
4. Każda praca powinna być podpisana (imię i nazwisko autora, wiek, adres korespondencyjny i/lub telefon kontaktowy).
5. Do złożonej pracy należy dołączyć podpisane przez autora bądź opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na opublikowanie i nagranie pracy (do pobrania lub skopiowania na stronach instytucji promujących konkurs).
§ 4
Zasady przyznawania nagród
1. Konkurs rozpatrywany będzie w 3 kategoriach wiekowych:
I kategoria: do lat 15
II kategoria: 16 – 25 lat
III kategoria: 26 lat i powyżej
2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją.
3. Komisję w składzie: tyflopedagog, literat i przedstawiciel PZN powołuje Organizator.
4. Posiedzenie Komisji przewidziane jest na 22.09.2010 r.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
§ 5
Uwagi końcowe
1. Gala wręczenia nagród połączona ze spotkaniem z pisarzem i lektorem książek mówionych odbędzie się w siedzibie organizatora 15.10.2010 r.
2. Ewentualne pytania prosimy kierować do kierownika Oddziału Zbiorów dla Niewidomych Biblioteki pod Atlantami – Beaty Kościelnej – tel. kontaktowy 74 664 99 21 /
mail: niewidomi@atlanty.pl