skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

10 września 2018, 08:59 Dofinansowanie utrzymania psów przewodników

– Czy w ramach dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych mogę otrzymać środki na utrzymanie psa przewodnika? – pyta niewidomy właściciel psa przewodnika.
Na pytanie odpowiada Krzysztof Wiśniewski, prawnik pracujący w Instytucie Tyflologicznym PZN

Osoby niepełnosprawne – w tym niewidome – mogą ubiegać się między innymi o wsparcie finansowe w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ostatnim czasie nie wprowadzono zmian w przepisach wspomnianego rozporządzenia. Przepisy przywołanego aktu prawnego nie określają katalogu udzielanego wsparcia.
Dlatego niektóre powiaty przyznają środki finansowe osobom niewidomym na utrzymanie psa przewodnika, a inne powyższego wsparcia nie przewidują.
Biuro pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych już od kilku lat stoi na stanowisku, że dofinansowanie utrzymania psów przewodników nie mieści się w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych. Jednocześnie Biuro zaznacza, że przytoczone stanowisko nie ma dla powiatów charakteru wiążącego, zatem powiat samodzielnie decyduje, czy przyznać osobie niewidomej dofinansowanie do utrzymania psa przewodnika czy nie.
Z rozmów z osobami niewidomymi posiadającymi psy przewodniki wynika, iż dofinansowanie do utrzymania psa asystującego zależy od powiatu.
Zdarza się, że polityka powiatu ulega zmianie i PCPR, który jeszcze kilka lat temu udzielał takiego wsparcia, odmawia dofinansowania na powyższy cel.
Centrum Rehabilitacji