skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

31 lipca 2018, 13:41 Udogodnienia w programach telewizyjnych – konsultacje społeczne

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazuje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz słuchu w programach telewizyjnych.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii zainteresowanych stron odnośnie do poszczególnych zapisów prezentowanego projektu. Uwagi i opinie należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. na adres: niepelnosprawni_tv@krrit.gov.pl
Od osób fizycznych wymagane jest również przekazanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z toczącymi się konsultacjami.
Obowiązek wydania przez KRRiT rozporządzenia w ww. zakresie określa ustawa z dn. 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (DZ. U. z 16 maja 2018 r. poz. 915).
Projekt rozporządzenia: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/KRRiT/aktualnosci/rozporzadzenie-krrit_art.-18a-urt_projekt-z-dn.-22.06.2018.docx
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/KRRiT/aktualnosci/wyrazenie-zgody_rodo.docx