skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

19 lutego 2018, 14:10 „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument „kierunki działań oraz warunki brzegowe” obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Oznacza to, że po raz kolejny osoby niepełnosprawne będą miały szansę skorzystać z dofinansowania do zakupu niezbędnego im sprzętu lub pokrycia kosztów kształcenia na poziomie wyższym. Poniżej przedstawiamy założenia programu, a do pełnej treści odsyłamy na stronę PFRON, której adres podajemy na końcu informacji.
W 2018 roku realizowane będą formy wsparcia w dwóch modułach.
Moduł I:

 • Obszar A, zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A, zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B, zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B, zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C, zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C, zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C, zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów edukacji:
 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • koszty przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Dokument precyzyjnie określa terminy przyjmowania wniosków.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
Modułu II – 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018), 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Dla osób niewidomych i słabowidzących interesujące będą maksymalne kwoty dofinansowania na zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania, a także opłacenie szkolenia z nabytego w ramach programu PFRON sprzętu w ramach zadań modułu I. Kwoty te są następujące:
Obszar B, zadanie A
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
 • dla osoby niewidomej – 20 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12 000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5000 zł.
Obszar B, zadanie 2
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:
 • dla osoby głuchoniewidomej 4000 zł,
 • dla pozostałych adresatów zadania 2000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.
Obszar D – maksymalna kwota dofinansowania opieki nad osobą zależną tj. pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, albo skorzystania z innej formy dziennej opieki – 200 zł miesięcznie na każde dziecko.
Studenci mogą liczyć na następujące kwoty dofinansowania:
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł w semestrze,
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4000 zł
 • opłatę za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów do 3000 zł. Dofinansowanie powyżej kwoty 3000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Warunki zwiększenia dofinansowania
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 • 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
Dodatek ma charakter progresywny i uzależniony jest od postępów w nauce:
 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. W tym wypadku dofinansowanie kosztów czesnego powyżej kwoty 1500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Wkład własny wymagany jest w poniższych zadaniach:
w module I wynosi co najmniej:
 • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1, Obszaru C Zadania: nr 3 i nr 4,
 • 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D,
 • 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2;
w module II - w zakresie kosztów czesnego:
 • 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków), z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/