skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

25 stycznia 2018, 12:49 Zespół Parlamentarny ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku

8 stycznia 2018 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku. Poseł Małgorzata Wypych, przewodnicząca Zespołu, przedstawiła propozycje tematów, jakimi zajmowałby się zespół w roku 2018:
1. Zorganizowanie konferencji „Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji – teoria i praktyka” – czerwiec 2018 r. (stworzenie białej księgi).
2. Zorganizowanie konferencji dotyczącej rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących zgodnie z propozycją PZN – maj 2018 roku.
3. Kontynuacja prac nad zorganizowaniem w Polsce szkoły psów asystujących dla osób niewidomych.
4. Zgłoszenie uwag do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z 29.05.2017 r. (chodzi o soczewki okularowe).
Tematy te zostały uzupełnione przez uczestników spotkania o następujące zagadnienia:

Sprawy prawne:
– ustawa o radiofonii i telewizji – aktualny senacki projekt nowelizacji ustawy nie uwzględnia wielu uwag zgłoszonych przez organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością,
– ulga z tytułu odliczania wydatków na przewodnika osoby niewidomej (ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych praktycznie odebrała niewidomym rekompensatę wydatków ponoszonych na gratyfikację pomocy świadczonej im przez przewodników),
– rozszerzenie ustawowego obowiązku gminy dotyczącego zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniów niepełnosprawnych (niewidomych) do szkół ponadpodstawowych,
– projekt rozporządzenia z 27 listopada 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecnie proponuje się, aby z obowiązku posiadania kas fiskalnych zwolnione były usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Uważamy, że zwolnienie powinno dotyczyć niewidomych przedsiębiorców, którzy samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (nie tylko jedną, ale także więcej),
– zmiany do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8.12.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt ten nie ujmuje techników masażystów w kategorii personel w fizjoterapii ambulatoryjnej oraz w leczeniu uzdrowiskowym i sanatoryjnym. Takie stanowisko powoduje, że technicy kształceni w ośrodkach dla niewidomych i słabowidzących zostaną pozbawieni pracy.
Obecny na zebraniu dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju zaproponował:
– wystąpienie do Funduszu z innowacyjnym projektem w sprawie szkoły psów przewodników,
– włączenie się w konsultacje standardów dostępności dla funduszy europejskich na lata 2014-2020. Powstało sześć obszarów (szkoleniowy, edukacyjny, informacyjno-promocyjny, cyfrowy, architektoniczny, transportowy), dla których przygotowywane są minimalne standardy realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Grzegorz Ziemniak przedstawił efekty zbierania od organizacji pozarządowych wypełnionego szablonu opinii, który miał znacznie ułatwić stworzenie białej księgi na temat kompleksowej rehabilitacji. Pan Grzegorz stwierdził, że dotychczasowa metoda wysyłki mailowej nie sprawdziła się. Uzyskał wypełniony szablon od dwóch organizacji. Do końca stycznia br. podejmie próbę nawiązania osobistego kontaktu z poszczególnymi organizacjami i zbierania informacji taką drogą.
Kolejne posiedzenie planowane jest na 5 lutego 2018 roku o godzinie 12.00. W czasie tego spotkania głównym tematem będą przygotowania do obu konferencji.

Elżbieta Oleksiak