skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

18 grudnia 2017, 12:56 Dołącz do Aktywnej Warszawy!

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego dla rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”, realizowanym przez Polski Związek Niewidomych, Fundację Szansa dla Niewidomych oraz m. st. Warszawa.
Projekt skierowany jest do osób, które spełniają poniższe warunki:
• mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (z powodu dysfunkcji wzroku) lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z innego powodu niż dysfunkcja wzroku i mają zaświadczenie okulistyczne o schorzeniu wzroku;
• są mieszkańcami Warszawy;
• mają od 16 do 65 lat;
• są nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub aktywne zawodowo, ale potrzebują wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy.
W ramach projektu będą przeprowadzane różne formy wsparcia według potrzeb uczestników:
• wsparcie psychospołeczne: indywidualny trening umiejętności życiowych (np. orientacja przestrzenna i nauka samodzielnego bezpiecznego poruszania się, czynności życia codziennego, wsparcie psychologiczne). Przewidziane jest też wsparcie w formie grupowego treningu: tworzenie silnych i trwałych więzi rodzinnych i z otoczeniem; nauka wyrażania własnych myśli, potrzeb oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych, nauka sposobu komunikacji, poszanowanie godności innych; radzenie sobie ze stresem, adaptacją w nowym środowisku, podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie motywacji do podjęcia pracy.
Ponadto, w ramach projektu, przewidziano wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej;
• wsparcie edukacyjne w zakresie kompetencji IT: szkolenia komputerowe na różnych poziomach, obsługa nowoczesnych urządzeń, podniesienie umiejętności związane z efektywnym korzystaniem z nowych technologii, takich jak: komputer, smartfon, Internet;
• wsparcie zawodowe: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, udział w kursie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej; możliwość skorzystania z usług specjalisty ds. aktywizacji zawodowej/coacha; kursy zawodowe (wypłata stypendium zawodowego), uaktualnienie lub poszerzenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, 3-miesięczne staże zawodowe połączone z wypłatą stypendiów stażowych i opłaceniem kosztów badań lekarskich (medycyna pracy), wsparcie pośrednika pracy;
• wsparcie rodzinno-integracyjne: rodzinne wyjścia (do miejsc kultury) uczestników projektu zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami (włączenie do udziału również najbliższe otoczenie uczestników projektu); warsztaty edukacyjne: uwrażliwienie na problemy związane z niepełnosprawnością wzroku, przekazanie informacji i podzielenie się doświadczeniami, które mają pomóc w radzeniu sobie z niepełnosprawnością członka rodziny. W projekcie zaplanowano także specjalistyczne poradnictwo dla rodzin (socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, prawne).

Zapraszamy! Rekrutacja trwa!
Kontakt: Ewa Skrajnowska, tel. 22 635 60 38 lub e-mail: eskrajnowska@pzn.org.pl, Anna Lemańczyk, tel. 22 887 62 70 lub e-mail: alemanczyk@pzn.org.pl.

Projekt jest realizowany przez miasto stołeczne Warszawa w Partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych i Fundacją Szansa dla Niewidomych w okresie: 01.07.2016 – 30.06.2018 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.