skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

14 czerwca 2017, 14:23 Otwarte drzwi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIV edycję konkursu „Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarach: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.
Prace należy składać do 7 sierpnia 2017 r., dostarczając je osobiście lub pocztą na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,Otwarte drzwi”.
Uczestnicy i warunki konkursu:

  • do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
  • prace do konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
  • konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.
Kategorie prac:
  • rehabilitacja społeczna,
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).
Sposób składania prac: prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.
Do pracy należy dołączyć:
1. Wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
  • prezentację przedmiotu pracy,
  • cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
  • techniki badawcze,
  • najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
3. Recenzje pracy.
4. Płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.
Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.
Wyniki konkursu:
Informacje o terminie rozstrzygnięcia konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej pfron.org.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PFRON.
O terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu w Biurze PFRON:
Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448
Bartosz Giedrys – tel. (22) 50 55 137
e-mail: pwi@pfron.org.pl
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://pfron.org.pl/pl/komunikaty/4333,XIV-edycja-Ogolnopolskiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html