skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Z obrad prezydium i plenum Wiesława Kowalska

Jak co roku, pod koniec czerwca, na posiedzeniu prezydium i plenum Zarządu Głównego podsumowano działalność Związku za 2005 r. Przyjmując sprawozdanie merytoryczne, zwrócono uwagę na liczebność członków naszego stowarzyszenia. Słyszy się bowiem opinie, że z naszej organizacji masowo odchodzą ludzie, odkąd legitymacja PZN nie jest podstawą do korzystania z różnych ulg. Jednak liczby zawarte w sprawozdaniu tego nie potwierdzają. Oto one: Spadła liczebność członków zwyczajnych o 3710 osób, tj. o 5,3 proc. O 261 osób zmalała także liczba członków podopiecznych. Nie są to jednak spadki większe niż w latach poprzednich. Największy spadek notuje się w grupie wiekowej członków, którzy ukończyli 65. rok, co jest zjawiskiem naturalnym. Jednocześnie do Związku przyjęto 3337 nowych członków zwyczajnych, tj. tylko o 31 osób mniej niż w roku 2004. Członków podopiecznych przyjęto 535, tj. o 32 mniej niż w roku 2004. Dodać należy, że spadek liczby członków jest nierównomierny na terenie Polski, czyli w poszczególnych okręgach. W niektórych wystąpił nawet wzrost. Największy spadek liczby członków zwyczajnych odnotowały okręgi: zachodniopomorski, kujawsko-pomorski, opolski, wielkopolski, pomorski, lubelski i mazowiecki. Wzrost liczby członków zwyczajnych wystąpił w okręgach: lubuskim, świętokrzyskim i podlaskim. Z kolei największy spadek członków podopiecznych wykazały okręgi: podkarpacki, małopolski i lubelski, a wzrost - lubuski, dolnośląski i świętokrzyski.

Jak z tego widać, atrakcyjna oferta rehabilitacyjna okręgów i kół PZN dla swych podopiecznych to najlepsza rekompensata w zamian za ulgi, jakie dawniej dawała legitymacja Związku.
W dyskusji nad tym zagadnieniem jednoznacznie stwierdzono, że spadek liczby członków wynika przede wszystkim z porządkowania kartotek członkowskich w związku z zakładaniem baz danych. Uznano także, że zbyt hojnie nadawane jest członkostwo nadzwyczajne.
Nie wszystkie prezydia i plena zarządów okręgów odbyły swoje posiedzenia w liczbie zgodnej z wymogami statutu, informując, że nie było takiej potrzeby. Fakt ten jest sugestią dla komisji, przygotowującej nowy statut.
Przyjęcie sprawozdania finansowego Związku poprzedzone było zapoznaniem się z protokołem GKR z badania bilansu. Na sprawozdanie finansowe Związku składały się wyniki jednostek bez osobowości prawnej, a także okręgów. Jednostki bez osobowości prawnej odnotowały wynik dodatni - 54,7 tys. złotych, a 16 okręgów łącznie odnotowało wynik ujemny - 154,2 tys. złotych. W wyniku finansowym okręgów nastąpiła pozytywna zmiana w stosunku do roku poprzedniego. Za 2004 r. tylko trzy z nich wykazały bilans dodatni, a obecnie wynik dodatni ma osiem okręgów.
Prezydium, podsumowując wyniki finansowe okręgów za ubiegły rok, mimo poprawy sytuacji uznało, że jednostkom tym potrzebne jest finansowe wsparcie, niezależnie od udzielanych pożyczek z Funduszu Interwencyjnego. Podjęto więc uchwałę, że środki przekazane przez spółki Związku tytułem zysku za 2005 rok oraz kwota wpłat na konto ZG PZN z racji posiadania statusu organizacji pożytku publicznego przeznaczone zostaną na cele statutowe dla 14. okręgów w równej wysokości. Nie uwzględniono okręgów: świętokrzyskiego i lubelskiego, które takie wsparcie uzyskają bezpośrednio od spółek działających na ich terenie. Wprawdzie kwota ta nie będzie wielka, ale stanowi początek nowej polityki władz Związku, widzących konieczność takiego działania.
Szczegółowe informacje zawarte w sprawozdaniu opisowym i statystycznym znajdzie Czytelnik na stronie internetowej Związku.
Posiedzenia prezydialne i plenarne zdominowała działalność spółek Związku. Podsumowanie wyników za 2005 rok odbyło się w obecności prezesów ich zarządów oraz nowych przewodniczących rad nadzorczych.
Wyniki spółek za rok ubiegły są gorsze niż w 2004 roku. A już znacznie gorsza, wręcz zła, jest wysokość wpłat z zysku, należnych właścicielowi. Tylko ośrodek "Klimczok" w Ustroniu Morskim, funkcjonujący jako spółka, poprawił wyniki w stosunku do 2004 roku. Wypracowany przez niego zysk za 2005 r. to 93,6 tys. zł (za 2004 - 38,1 tys. zł). Kwota należna właścicielowi za 2004 - 1,6 tys. zł, a za 2005 - 22,5 tys. zł.
W pozostałych spółkach sytuacja wyglądała następująco: Zakład Nagrań i Wydawnictw: zysk za 2004 - 502 tys. złotych, za 2005 - 18,7 tys. zł. Cała ta kwota przeznaczona zostanie na cele statutowe Związku. Za 2004 rok ZNiW do Związku odprowadził 158 tysięcy złotych.
Spółka "Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne" w Kielcach wypracowała zysk 129,3 tys. zł (za 2004 - 196,5 tys. zł). Zgodnie jednak z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi, właścicielowi za 2005 rok nie należy się żadna kwota. Na wniosek zarządu spółki, decyzją zgromadzenia wspólników, zasilony nią został okręg świętokrzyski. To wsparcie przeznaczone zostanie na ogromne przedsięwzięcie, jakim jest utworzenie zakładu aktywności zawodowej w Końskich.
W chwili podsumowania wyników spółek nie było zatwierdzonego bilansu spółki "Print 6" w Lublinie, bowiem w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, dotyczącymi wyceny wyrobów gotowych, władze Związku nie przyjęły bilansu i zaleciły dokonanie w tej spółce audytu.
Bardzo źle wypadła spółka "Zakład Wielobranżowy" w Warszawie, w której Związek posiada 40 proc. udziałów. W tej spółce wynik jest ujemny, a strata wyniosła 254,3 tys. złotych.
Swoje niezadowolenie z sytuacji w niektórych spółkach prezydium ZG, za pośrednictwem przedstawiciela na Zgromadzeniu Wspólników, wyraziło nie udzieleniem absolutorium zarządom spółek: ZNiW, "Print 6" i "Zakład Wielobranżowy" (dotyczy ono zarządu pracującego w 2005 r.). Ponieważ sytuacja w Zakładzie Wielobranżowym za pierwsze półrocze wykazuje stratę na poziomie ubiegłego roku, największy jej udziałowiec, tj. ZNiW (55 proc. udziałów) wystąpił z wnioskiem o jego połączenie z Zakładem Nagrań i Wydawnictw. W ten sposób zachowane zostaną zadania rokujące korzyści, a więc sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego i nowo otwarta działalność, polegająca na świadczeniu usług medyczno-rehabilitacyjnych pod nazwą "Curatum". Połączenie spółek w perspektywie czasowej przyniesie oszczędności chociażby z tytułu zmniejszenia kosztów administracyjnych. Członkowie Zarządu Głównego zaakceptowali propozycję.
W czasie dalszej dyskusji plenarnej przyznano, że celem działalności spółek musi być osiąganie dobrych wyników ekonomicznych i wypracowywanie zysku. Dobre wyniki finansowe w spółce dają szansę na jej rozwój, a tym samym na zwiększanie zatrudnienia. To z kolei stworzy miejsca pracy dla niepełnosprawnych, w tym niewidomych.
Zarząd Główny podjął decyzję o pozostawieniu w 2007 roku wysokości składek członkowskich na niezmienionym poziomie. Jedyna zmiana jest taka, iż od 15. lipca 2006 r. odstępuje się od tzw. "wpisowego". Osoba wstępująca do Związku uiszczać będzie kwotę równą kosztowi wystawionej legitymacji.
Członkom Zarządu Głównego przedstawiono także informację o rocznej pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Główna Komisja Rewizyjna w 2005 roku przeprowadziła 13 kontroli, głównie w jednostkach Związku nie posiadających osobowości prawnej.
Sąd Koleżeński rozpatrzył trzy z czterech wniosków, które wpłynęły w roku sprawozdawczym i jeden z roku poprzedniego.
Prezydium ZG przyznało także wiele odznak honorowych. Należy zwrócić uwagę, że w roku 2005 przyznano dwa razy więcej odznak niż w poprzednim. Z kolei w pierwszym półroczu bieżącego roku podjęto decyzje o przyznaniu odznak w ilości zbliżonej do liczby za cały 2005 rok, a wnioski napływają nadal. Prezydium podziela pogląd, że takie "rozdawnictwo" odznaki związkowej dewaluuje jej wartość. Postanowiono więc w najbliższym czasie wypracować nowy regulamin przyznawania odznak, który zapobiegnie tej masowości. Bardzo wiele odznak przyznaje się sponsorom. Jednak nie powinna to być jedyna forma podziękowania. Są też inne, nie mniej miłe.