skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Informator

Aktualności
1. Twórca Ogólnopolskiego Teatru Niepełnosprawnych dr Leszek Ploch był gościem przewodniczącej ZG PZN Anny Woźniak-Szymańskiej. Rozmowa dotyczyła przyszłej współpracy m.in. w zakresie promocji niewidomych artystów na deskach teatru. Szczegółowa oferta, którą dr Ploch przedstawi po wakacjach, będzie przekazana dyrektorom wszystkich okręgów podczas jesiennej narady PZN.
2. Sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2005 rok Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opinia w tej sprawie Najwyższej Izby Kontroli były jednym z tematów posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej, obradującej w dniu 21 czerwca br. Po dyskusji członków komisji i szczegółowych wyjaśnieniach przedstawicieli NIK-u, przyjęto sprawozdanie z wykonania planu finansowego PFRON.
Po posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przewodniczącej ZG PZN Anny Woźniak-Szymańskiej z posłami: Sławomirem Piechotą (PO), Janem Libidzkim i Tadeuszem Cymańskim (PiS) oraz Małgorzatą Olejnik (Samoobrona), zajmującymi się w Sejmie sprawami osób niepełnosprawnych. Dotyczyło ono brakujących środków na utworzenie zakładu aktywności zawodowej w Końskich. Kwota 1,5 mln złotych, którą przekazał na ten cel marszałek województwa świętokrzyskiego, okazała się niewystarczająca. Potrzebne są więc dodatkowe środki, które zostałyby skierowane do Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na ukończenie prac. Wszyscy posłowie obiecali poparcie i pomoc w ich pozyskaniu.
Prezes A. Woźniak-Szymańska skierowała pismo w tej sprawie do pos. M. Olejnik, która zobowiązała się interweniować u minister pracy i polityki społecznej Anny Kalaty, oraz do przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Przemysława Gosiewskiego.
3. Kraków gościł uczestników projektu Partnerstwa na Rzecz Zwiększania Dostępności Rynku Pracy Dla Osób Niewidomych. Jest wśród nich również Polski Związek Niewidomych. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania i przedstawiono plany na drugie półrocze. W spotkaniu uczestniczyła Anna Lemańczyk z Działu Tyflologicznego - koordynator projektu z ramienia PZN.
4. "Korzenie Europy, czyli integracyjne spotkania z dawną kulturą europejską" to tytuł imprezy plenerowej i towarzyszącego jej seminarium, zorganizowanego przez Krajowe Centrum Kultury PZN, które odbyły się w Kielcach i pobliskim Bocheńcu. Zainaugurowały one długoterminowy projekt "Kuźnia. Warsztaty integracji społeczno-zawodowej niewidomych twórców i artystów". Projekt ten, dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, Związek będzie realizował do stycznia 2008 roku (piszemy o nim w odrębnym artykule w tym numerze). W imprezie uczestniczyły: Małgorzata Pacholec - dyrektor PZN i Katarzyna Młotek z Krajowego Centrum Kultury.
5. Promotorzy projektów wymian i staży, realizowanych w ramach Programu Leonardo da Vinci, spotkali się na warsztatach zorganizowanych w Warszawie przez Krajową Agencję Programu. Omawiano na nich m.in. zagadnienia związane z zarządzaniem projektami i finansami oraz pisaniem sprawozdań. W warsztatach uczestniczyły: Teresa Kosecka i Anna Lemańczyk z Działu Tyflologicznego PZN.
6. W Londynie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli instytucji współpracujących w ramach partnerstwa ponadnarodowego w programie EQUAL "Przez języki świata do pracy". Wśród nich jest też nasza organizacja. Tym razem uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się szczegółowo z angielskim projektem realizowanym w ramach partnerstwa, który zakłada szkolenie i wspieranie grup osób niepełnosprawnych, tworzących tzw. mikrobiznesy. Uczą się oni zasad księgowości, reklamy, marketingu itp., a po zakończeniu kursu rozpoczynają działalność gospodarczą.
Na londyńskim spotkaniu PZN reprezentowali: Marta Cegłowska, Anna Rozborska i Michał Żejmis z Działu Tyflologicznego. Następne spotkanie odbędzie się w listopadzie w Bratysławie.
7. W czerwcu Centrum Rehabilitacji PZN zorganizowało szkolenie dla osób zainteresowanych posiadaniem psa-przewodnika. Przyszli właściciele czworonogów zapoznali się z informacjami dotyczącymi opieki nad psem, jego karmienia, leczenia i codziennego wspólnego bytowania. W szkoleniu wzięło udział 28 osób - przewiduje się, że w tym roku psy otrzyma trzynastu nowych właścicieli. Z uczestnikami spotkały się: Anna Woźniak-Szymańska - przewodnicząca ZG PZN i Małgorzata Pacholec - dyrektor Związku.
8. W Warszawie odbyło się kolejne jednodniowe szkolenie komputerowe dla 10 osób niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy lub pozostających w zatrudnieniu.
9. Jak już informowaliśmy, PZN podpisał umowę z PFRON-em na uruchomienie trzech ośrodków informacji dla osób niepełnosprawnych: w Chorzowie, Słupsku i w Świebodzicach. Wszystkie ośrodki już działają. W otwarciu ośrodka w Słupsku, które odbyło się w końcu czerwca, wzięli udział przedstawiciele władz PZN, członkowie i pracownicy Związku oraz władze samorządowe. Na uroczystości obecne były: Małgorzata Pacholec - dyrektor Związku, Wiesława Kowalska - kierownik Działu Samorządowo-Organizacyjnego oraz Elżbieta Oleksiak - kierownik Centrum Rehabilitacji. Natomiast na początku lipca otwarto ośrodek w Świebodzicach. Również w tej uroczystości uczestniczyły: dyrektor Związku Małgorzata Pacholec i szefowa Centrum Rehabilitacji Elżbieta Oleksiak.
Oto adresy ośrodków:
Chorzów: ul. Katowicka 77, tel. (0-32) 241-37-37, e-mail: info-slask@inetia.pl
Słupsk: ul. Sienkiewicza 8, tel. (0-59) 847-55-20, e-mail: cidon@neostrada.pl
Świebodzice: ul. Świdnicka 8, tel. (0-74) 854-08-64, e-mail: oidon@neostrada.pl
10. W Ośrodku Szkolenia i Rehabilitacji PZN "Homer" w Bydgoszczy odbyło się trzydniowe jubileuszowe X Sympozjum Komputerowe, zorganizowane przez Sekcję Zatrudnionych na Otwartym Rynku Pracy. Towarzyszyło mu posiedzenie zarządu tejże sekcji. W sympozjum wzięły udział 63 osoby pracujące zawodowo i społecznie, poszukujące pracy, a także studiujące z terenu całego kraju. Zapoznali się oni z nowościami w sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, najnowszymi rozwiązaniami tyfloinformatycznymi, a także z problemami związanymi z udźwiękawianiem systemów operacyjnych i użytkowych. Obecni byli też przedstawiciele firm komputerowych: ECE, Harpo, Medison i najdłużej współpracującego z PZN Altix-u.
Przewodniczący zarządu sekcji Zenon Grodzki (okręg mazowiecki) podziękował Zarządowi i pracownikom Biura PZN, a szczególnie pani Elżbiecie Więckowskiej z Działu Samorządowo-Organizacyjnego PZN, za wieloletnią bardzo zaangażowaną współpracę.
W imieniu władz PZN w sympozjum wzięli udział: Anna Woźniak-Szymańska - przewodnicząca ZG i Stanisław Tomaś - wiceprzewodniczący. Złożyli oni podziękowania przewodniczącemu sekcji oraz wszystkim pozostałym członkom zarządu, w skład którego wchodzą obecnie: Jan Krempa - wiceprzewodniczący (okręg mazowiecki), Wojciech Maj - sekretarz (okręg świętokrzyski), Anna Jarosińska (okręg małopolski), Jerzy Ogonowski (okręg dolnośląski), Jan Omieciński (okręg łódzki) i Czesław Ślusarczyk (okręg mazowiecki). Podziękowania otrzymał także Paweł Czarnecki z okręgu mazowieckiego, który włożył wiele wysiłku w przygotowanie materiałów dla uczestników kolejnych szkoleń.
11. "Wyszkolenie asystentów zawodowych osób niewidomych i słabowidzących" to nazwa kolejnego projektu, który PZN realizować będzie przez najbliższe 18 miesięcy. W dniu 30 czerwca podpisana została w tej sprawie umowa z PFRON-em. Celem tego pilotażowego projektu jest poprawa skuteczności systemu wspierania osób niewidomych i słabowidzących we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu się w zatrudnieniu. Ma on pomóc w wypracowaniu docelowego modelu szkolenia w tym zakresie.
12. W siedzibie PZN w Warszawie odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na kolejny staż zawodowy w Szwarzwaldzie w Niemczech, którego celem jest przygotowanie do aktywnego, skutecznego poszukiwania pracy oraz uspołecznienie jego uczestników. W trakcie stażu przewidywana jest nauka obsługi komputera, języka angielskiego oraz sztuki autoprezentacji. W stażu weźmie udział kilkunastoosobowa grupa osób, które nie pracują i nie uczą się, nie przekroczyły 45. roku życia i nie uczestniczyły w wyjazdach zorganizowanych przez PZN w ubiegłym roku. Staż odbywa się w ramach programu Leonardo da Vinci, a PZN jest w nim partnerem wspólnie z kieleckim Caritasem.
W pracach komisji kwalifikacyjnej uczestniczyli: Agnieszka i Wojciech Majowie, którzy będą realizowali program stażu już po raz trzeci, oraz Halina Guzowska - rzecznik prasowy PZN.
13. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zorganizowano kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskiej debaty społecznej nad docelowym modelem wspierania osób niepełnosprawnych. Było ono poświęcone osobom niepełnosprawnym jako twórcom i odbiorcom kultury. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, PFRON-u oraz organizacji działających na rzecz tego środowiska. PZN reprezentowała Katarzyna Młotek z Krajowego Centrum Kultury.
14. W Muzeum Tyflologicznym Biblioteki Centralnej PZN odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej "Spełnienie". Prezentowane są na niej prace dwóch artystek: koronkarki - Marianny Tokarskiej z Drohiczyna nad Bugiem i malarki Elżbiety Łysoniewskiej z Duczek koło Wołomina. Na uroczystym otwarciu wystawy obecne były m.in. Teresa Dederko - dyrektor Biblioteki Centralnej PZN i Teresa Szumowska - dyrektor okręgu podlaskiego.
15. Rozpoczęła się tegoroczna akcja letnia, w ramach której PZN organizuje turnusy dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla dorosłych. Pierwszy turnus rehabilitacyjny dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, w tym z dodatkowymi ograniczeniami, odbył się w drugiej połowie lipca w Rabce. Następny turnus, tym razem dla niewidomych i słabowidzących dzieci uczących się w szkołach podstawowych, odbywa się w sierpniu w Krakowie. Na obu turnusach dzieci przebywają wraz z rodzicami.
W dniach od 20 sierpnia do 2 września br. w Łucznicy odbędą się z kolei warsztaty z zakresu terapii zajęciowej dla dorosłych niewidomych także z dodatkowymi ograniczeniami. W "Akademii Łucznica" prowadzone będą, jak co roku, zajęcia z ceramiki, wikliniarstwa oraz ruchowo-taneczne i rekreacyjno-turystyczne.
Wakacyjna wymiana odbywa się też w ramach programu "Młodzież". W lipcu kilkoro Polaków przebywało w Czechach. W sierpniu kolejna grupa wyjedzie do Wielkiej Brytanii. Natomiast na początku września młodzi Czesi i Polacy spotkają się w Zakopanem.
16. Jubileusz XV-lecia istnienia świętowała Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie, której PZN jest jednym ze współzałożycieli. Prezes Fundacji Norbert Galla otrzymał od PZN pamiątkowy dyplom. W uroczystości, która odbyła się w dniu 14 czerwca br., udział wzięli: Małgorzata Pacholec - sekretarz generalny PZN i Jerzy Widera - skarbnik Związku i jednocześnie zastępca prezesa tejże fundacji.
17. PZN otrzymał odpowiedzi na pisma skierowane w czerwcu do ministrów: finansów i transportu, o których pisaliśmy w poprzednich "Aktualnościach". Ministerstwo Finansów poinformowało, że zostały już zainicjowane działania, zmierzające do uproszczenia przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw przewiduje przekazywanie tej sumy bezpośrednio przez urząd skarbowy do organizacji wskazanej przez podatnika. Natomiast minister transportu stwierdził, że trudno byłoby znaleźć podstawę do stworzenia instrumentów prawnych, zwalniających osoby niewidome z opłat za dostęp do internetu. Jednocześnie poinformował o przekazaniu postulatu PZN do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, w celu jego rozważenia.
Opracowała Halina Guzowska