skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Partner w projekcie europejskim

Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Łomiankach od 1992 roku zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niewidomych oraz słabowidzących. Jej celem jest niesienie pomocy tym osobom: w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty. Od 2004 roku, przy współpracy z okręgami Polskiego Związku Niewidomych, Fundacja zrealizowała kilka projektów, służących udostępnianiu i rozpropagowaniu informacji o przeciwdziałaniu przemocy, m.in. w 2005 roku "Stop przemocy. Kobiety niewidome też znają swoje prawa". Wydano informatory w wersji drukowanej i na płytach CD, aktualnie dostępne na stronie internetowej Fundacji: www.fundacjapn.info.
Od ubiegłego roku Fundacja jest partnerem w międzynarodowym projekcie, finansowanym z Unii Europejskiej: z programu Sokrates - Akcja Grundtvig 2, pt. "Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS". Koordynatorem projektu jest Ośrodek Edukacyjny "Taurus" z Grodziska Mazowieckiego koło Warszawy. Partnerami zagranicznymi są instytucje edukacyjne z Rumunii i Turcji.

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnego programu edukacyjnego, skierowanego do osób dorosłych, które zostaną przygotowane do pełnienia roli edukatorów profilaktyki HIV/AIDS. Dzięki wymianie doświadczeń i współpracy z innymi krajami, wyznaczony cel jest realizowany z uwzględnieniem najnowszej wiedzy i sprawdzonych już rozwiązań.
Efektem projektu będzie opracowanie programu zawierającego: wiedzę merytoryczną oraz przygotowanie scenariuszy zajęć i propozycji materiałów pomocniczych, ułatwiających przeprowadzenie szkolenia.
Program wpłynie na poziom wiedzy i świadomości tych osób, przyczyni się do przełamania barier i stereotypów w relacjach między osobami zdrowymi a zakażonymi. Będzie zapobiegał dyskryminacji osób zarażonych. Ogół działań przyczyni się do promowania metod profilaktyki HIV/AIDS.
Dzięki uczestnictwu Fundacji jako partnera, program będzie dostępny dla szerokiej rzeszy edukatorów i słuchaczy, również niewidomych i słabowidzących. Strona internetowa (www.fundacjapn.info), upowszechniająca program, zostanie tak zaprojektowana, aby była możliwa do odczytania przez osoby z dysfunkcją wzroku. Również scenariusze zajęć i materiały pomocnicze zostaną przygotowane pod kątem potrzeb i możliwości specyficznych odbiorców. Dlatego też w jego realizacji Fundacja współpracuje z nauczycielami i wychowawcami osób niewidomych i słabowidzących z ośrodków szkolno-wychowawczych w całej Polsce, z tymi, którzy z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji mogą przekazywać innym wiedzę i umiejętności wiążące się z problematyką HIV/AIDS.
W następnym roku projektu (od września 2006) zakładany jest pilotaż, ewaluacja i weryfikacja programu. Planowane jest jego rozpowszechnianie poprzez: prowadzenie zajęć przez przeszkolonych edukatorów, dostęp do szkolenia przez internet.
Pilotaż będzie polegał na przeprowadzeniu szkoleń w wybranych grupach dorosłych słuchaczy, na podstawie opracowanego w pierwszym roku programu profilaktycznego. W szkoleniu pilotażowym i ewaluacji wezmą udział edukatorzy - liderzy ze wszystkich krajów partnerskich. Zasady prowadzenia szkoleń pilotażowych będą podobne we wszystkich krajach partnerskich, co stworzy możliwość rzetelnej ich ewaluacji. Wszyscy partnerzy zastosują wypracowane wspólnie, jednakowe narzędzia ewaluacji (ankiety, karty obserwacji). Ich wyniki posłużą instytucjom partnerskim do wprowadzenia poprawek, weryfikacji, udoskonalenia opracowanego programu: "Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS". Pod koniec drugiego roku projektu (drugi kwartał 2007 roku) gotowy program zostanie przesłany do wszystkich zainteresowanych placówek w Polsce, zajmujących się szkoleniami osób z dysfunkcją wzroku.
Magdalena Kiełczewska