skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

10 lipca 2019, 08:13 Pierwsze wypłaty dla osób niepełnosprawnych już od października

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu do 500 zł dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Teraz trafi on do parlamentu. Według zapowiedzi premiera Morawieckiego pieniądze mają być wypłacane od października tego roku. Kto dokładnie może liczyć na pomoc?

Wsparcie pieniężne będzie przysługiwało osobom (od 18 r.ż.) niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego). Zgodnie z projektem 500 zł ma być przeznaczone dla tych, którzy choć korzystają ze wspomnianych form pomocy, to ich niska wysokość nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb życiowych. Wysokość kwoty będzie zależna od wysokości przyznanych już świadczeń. W ustawie ma być określony próg dochodowy. Świadczenie trafi do tych, których dochody nie przekroczą 1100 zł brutto tj. wysokości najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Do dochodu nie wliczają się: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny czy jednorazowe zapomogi.

Świadczenie ma być finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, i przyznawane na wniosek osoby uprawnionej na podstawie decyzji wydanej przez organ emerytalno-rentowy, np. ZUS, KRUS. Ma być wolne od egzekucji i potrąceń, nie będzie od niego odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne. Jego wysokość nie będzie uwzględniana w dochodzie przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń pieniężnych.

Informacje o  projekcie można przeczytać na stronie: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r59981330198,Projekt-ustawy-o-swiadczeniu-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji.html.