skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

2 sierpnia 2018, 13:55 W stronę dostępności

25 lipca br. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie informacyjne, które dotyczyło projektu ustawy zapewniającej poprawę dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. Przypominamy, że do 2 sierpnia trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. O ww. konsultacjach pisaliśmy w ostatnim biuletynie (BIP, nr 13/180/2018) i nadal zachęcamy do nadsyłania uwag, o czym przypominamy w kolejnej wiadomości.

Prócz pracowników resortu w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, w tym działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.
Głównym celem spotkania było przybliżenie zapisów proponowanej ustawy, a także zebranie uwag.
Spotkanie rozpoczął Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, który podkreślił, że poprawa dostępności cyfrowej wpisuje się w program Dostępność Plus. Jest wciąż jeszcze wiele do zrobienia, gdyż odsetek dostępnych stron jest niewielki, w niektórych badaniach sięga 48%, a w praktyce jest jeszcze mniejszy, podkreślił Zagórski. Zdaniem szefa resortu proponowany akt prawny uporządkuje chaos związany z poprawą dostępności, wskaże rozwiązania, a także będzie swego rodzaju batem na urzędników odpowiedzialnych za strony internetowe instytucji publicznych oraz podmiotów świadczących usługi finansowane z budżetu czy środków unijnych. Motywacją do działania ma też być coroczny monitoring i podanie do publicznej wiadomości, które strony nie spełniają wymogów dostępności zgodnych z ustawą i wytycznymi WCAG 2.0, a także możliwość nałożenia kar finansowych, o czym poniżej.
Dużo emocji wywołał zapis gwarantujący podanie informacji osobie niepełnosprawnej w inny sposób, np. przez telefon, gdy strona danego urzędu nie będzie dostępna. Zdaniem szefa resortu taki zapis zadziała motywująco, bo ciągłe telefony od osób niepełnosprawnych z prośbą o wyjaśnienie niedostępnych dla nich treści będą bodźcem do zmian na rzecz poprawy dostępności. Dlatego też projekt ustawy nie zakłada stworzenia dedykowanych infolinii.
Dalsza część spotkania obfitowała w wiele uwag zgłaszanych przez interesariuszy. Osoby niepełnosprawne chciały, by zapisy ustawy były bardziej precyzyjne, by określały w sposób szczegółowy pewne wymogi. Wiele miejsca poświęcono na stosowanie spójnej terminologii, zrozumiałej dla wszystkich.
Nowym elementem proponowanego projektu jest nakładanie kar na podmiot, który uporczywie uchyla się od obowiązku udostępniania treści w sposób czytelny dla wszystkich. Co prawda kary mają jedynie charakter symboliczny, to sposób, wysokość oraz tryb ich nakładania wywołały wiele komentarzy i propozycji rozwiązań. Na zakończenie dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych Robert Król, który prowadził spotkanie, zadeklarował gotowość dalszej współpracy po 2 sierpnia, gdy zakończą się konsultacje społeczne wyżej omawianego projektu.

Informacje dodatkowe:
Uwagi do projektu ustawy można przesyłać do 2 sierpnia br., pisząc na adres: sekretariat.DP@mc.gov.pl

Projekt ustawy: https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Projekt_Ustawy_wersja_dost%C4%99pna.pdf/ce431011-2e57-c0c6-24b0-d5e0f9e8490d