skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

26 stycznia 2018, 14:33 VIII edycja konkursu – S3KTOR 2017

Niestandardowe, twórcze podejście, zbieżność z polityką miasta, działania aktywizujące – te właśnie elementy będą przede wszystkim brane pod uwagę w tegorocznej edycji konkursu S3KTOR. Wybraną inicjatywę można zgłosić do 16 lutego 2018 roku.

Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:
1. S3KTOR Nowatorski – nagroda za nietuzinkowe, twórcze podejście do realizacji zadania. W ramach inicjatywy organizacja zastosowała autorskie metody w zakresie realizacji zadań statutowych. Poprzez swoje działania, bazując na własnym dorobku i wypracowanych programach, dotarła do odbiorców. Realizując zadania statutowe, osiągnęła pozytywne rezultaty, które są spójne z polityką miasta. Organizacja zastosowała nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów, które mogą stanowić materiał szkoleniowy dla innych organizacji oraz stać się wzorem do naśladowania w przyszłości.
2. S3KTOR Programowy – nagroda za działania realizowane przez organizację pozarządową zbieżne z polityką miasta i wprost realizujące założenia dokumentów strategicznych m.st. Warszawy. Podstawą do realizacji inicjatywy był program lub były programy strategiczne miasta. Ważne, żeby organizacja wskazała przynajmniej jeden program, który miał kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia całości inicjatywy. Realizowana inicjatywa cechowała się zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności. Realizator inicjatywy wskazał cel szczegółowy, wskaźniki i osiągnięte rezultaty w odniesieniu do konkretnych zapisów programu, który był podstawą dla realizacji zadania.
3. S3KTOR Aktywizujący – nagroda za działania aktywizujące różne środowiska. Organizacja szczegółowo określa grupę odbiorców, którzy uczestniczyli w realizacji zadania. W opisie należy uwzględnić metodykę naboru uczestników i oddźwięk społeczny oraz to, jaki wpływ miała inicjatywa na dotychczas uśpione sfery życia społeczności, w której była realizowana. W opisie należy również wskazać, jakie było zaangażowanie uczestników w prowadzeniu przedsięwzięcia, osiągnięte, mierzalne i niemierzalne rezultaty działań integracyjnych, np. liczbę wolontariuszy uczestniczących w realizacji zadania, pozyskanych partnerów, w tym inne organizacje pozarządowe lub grupy społeczne.
4) Nagroda za całokształt Grand S3KTOR
Do konkursu w trzech kategoriach podstawowych mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. Realizowane były w 2017 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.
2. Realizatorem były organizacje pozarządowe.
3. Realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.
W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw. Możliwe jest także zgłoszenie do konkursu więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.
By zgłosić inicjatywę, wystarczy wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia inicjatywy oraz dostarczyć ją osobiście, drogą pocztową lub mailowo (ngo@um.warszawa.pl) do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa).
Formularze do pobrania znajdują się na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor2017