skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

31 października 2017, 13:35 Nowe standardy dostępności w Warszawie

23 października 2017 r. Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, podpisała zarządzenie w sprawie standardów i wytycznych przy projektowaniu przestrzeni publicznej dostępnej dla każdego – bez względu na wiek i sprawność.

„Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” to zbiór wymagań i wytycznych opisujących, jak projektować i realizować inwestycje, aby każdy mógł z nich korzystać: senior, małe dziecko, osoby z różnymi niepełnosprawnościami – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, podpisując zarządzenie.

Standardy dostępności oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego. Zgodnie z podpisanym zarządzeniem projektowanie i realizacja dostępnej przestrzeni publicznej będzie odbywać się poprzez stosowanie równocześnie uzupełniających się „Standardów dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” oraz „Standardów i wytycznych projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych” (ten drugi dokument był przyjęty w listopadzie 2016 r.).

Zarządzenie o standardach dostępności zobowiązuje jednostki i spółki miejskie do stosowania tych zapisów w praktyce – od planowania, projektowania, przez realizację po utrzymanie infrastruktury. Miasto rekomenduje stosowanie tych standardów także przez inne podmioty niezależne od samorządu warszawskiego – przez zewnętrznych inwestorów, developerów i inne instytucje.
Prace nad dokumentem trwały dwa lata, a w jego przygotowanie były zaangażowane środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacje pozarządowe, eksperci, jednostki miejskie oraz mieszkańcy. Uzupełnieniem będzie przygotowywana na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów szczegółowa specyfikacja techniczna dla robót prowadzonych z uwzględnieniem standardów infrastruktury dla pieszych. Gotowe specyfikacje pomogą precyzyjnie określać zakres i jakość robót w ogłaszanych przetargach. Dzięki nim, potencjalni wykonawcy, np. remontu czy budowy chodnika, będą mogli uzyskać wszystkie niezbędne informacje o materiałach budowlanych potrzebnych do realizacji zlecanych prac oraz sposobie ich wykonania. Nad wdrażaniem tego dokumentu czuwać będzie Donata Kończyk, która od początku tego roku pełni funkcję pełnomocnika Prezydent m.st. Warszawy do spraw dostępności.
– Do przestrzegania tego dokumentu będą zobligowane wszystkie jednostki miejskie i wszyscy, którzy wydają pieniądze miejskie. Mamy projektować uniwersalnie, zgodnie z Konwencją o prawach osób Niepełnosprawnych – tłumaczyła pełnomocniczka.
Zarządzenie 1682/2017 z 23 października 2017 w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/674BC49F-57EA-4320-8642-E44AB610EBAF,frameless.htm