skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

22 sierpnia 2017, 13:37 Aktywizacja w Wielkopolsce

Stowarzyszenie „De Facto” w partnerstwie z Okręgiem Wielkopolskim Polskiego Związku Niewidomych realizują projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dalej zwanego WRPO) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.
Celem głównym projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 48 osób niepełnosprawnych (29 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, głównie z tytułu wzroku (symbol 04-O) oraz innej niepełnosprawności, wyłącznie z wiejskich obszarów funkcjonalnych woj. wielkopolskiego (regionalne OWI). W ramach projektu 48 osób niepełnosprawnych zdobędzie kompetencje społeczne i zawodowe, co zwiększy ich szanse na rynku pracy, 26 osób niepełnosprawnych dokona postępu w wymiarze aktywizacji społecznej, a 14 osób niepełnosprawnych podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Biuro projektu:
Stowarzyszenie „De Facto”, Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski
Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań
e-mail: zarzad@defacto.org.pl
telefon: 602 303 038, 604 408 468, 519 514 177.
Szczegółowe informacje na stronie http://www.defacto.org.pl/index2.html