skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

16 sierpnia 2016, 15:02 Staż za granicą

Fundacja Aktywizacja rozpoczęła realizację projektu „Job Mobility” – bo taki tytuł nosi projekt skierowany do osób młodych, chcących zdobyć doświadczenie zawodowe poza granicami kraju.
Program mobilności ponadnarodowej to możliwość:
• doskonalenia swoich kompetencji zawodowych podczas dwumiesięcznego stażu zagranicznego,
• podniesienia umiejętności językowych (uczestnicy projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w kursie języka angielskiego przed wyjazdem na zagraniczny staż),
• rozwoju własnych kompetencji miękkich w zakresie: umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi, pewności siebie, samooceny, pracy w grupie,
• nabycia wiedzy w aspekcie międzykulturowym – nabycia wiedzy o kraju, w którym odbędzie się staż, panujących tam zwyczajach, miejscu stażu itd.
• profesjonalnego wsparcia po powrocie do kraju, mającego na celu integrację z rynkiem pracy lub edukacji.
Jeśli jesteś zainteresowany/-a wzięciem udziału w projekcie oraz spełniasz poniższe wymagania – zgłoś się do odpowiedniego oddziału Fundacji Aktywizacja.
Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• wiek: 18 – 35 lat,
• miejsce zamieszkania: województwo mazowieckie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, śląskie,
• osoby pozostające bez pracy,
• osoby nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
• osoby nieszkolące się (w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),
• osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Rekrutację uczestników z województwa mazowieckiego i lubelskiego prowadzi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, natomiast z województwa opolskiego i śląskiego – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu.
Zainteresowane osoby proszone są o bezpośredni kontakt z odpowiednimi Centrami Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Fundacją RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych, Fundacją CEMEA del Mezzogiorno oraz z Fundacją Solidarity Tracks.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy Mobilności Ponadnarodowej.
Szczegółowe informacje na stronie projektu: http://jobmobility.pl/ oraz w poszczególnych centrach:
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddział Fundacji Aktywizacja w Warszawie,
ul. Narbutta 49/51
02-529 Warszawa
tel. 22 565 48 79
fax 22 848 98 91
e-mail: warszawa@idn.org.pl
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku
ul. Legionowa 28 lok. 601
15-281 Białystok
tel. 85 679 26 65
fax 85 679 26 45
e-mail: bialystok@idn.org.pl
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
ul. Ozimska 25
45-057 Opole
tel. 77 542 19 04
e-mail: opole@idn.org.pl