skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

27 lipca 2016, 11:53 Projekt Aktywna Warszawa

Instytut Tyflologiczny PZN rozpoczyna 1 lipca 2016 r. realizację dwuletniego projektu „Aktywna Warszawa” – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014–2020. Liderem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa, natomiast partnerami Polski Związek Niewidomych i Fundacja Szansa dla Niewidomych.

W „Aktywnej Warszawie” wsparciem zostanie objętych 80 rodzin z Warszawy, w których są osoby z dysfunkcją wzroku, nieaktywne zawodowo lub zagrożone utratą pracy. Do projektu przyjętych będzie 80 osób z dysfunkcją wzroku (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) i 20 osób, które znajdują się we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami z dysfunkcją wzroku, uczestniczącymi w działaniach projektu.
Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku od 16 do 65 roku życia i do osób w wieku od 35 do 52 roku życia, które są aktywne zawodowo, ale potrzebują wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy.
Projekt zakłada kompleksową pomoc dla rodzin poprzez następujące działania:
1. Dla wszystkich uczestników (z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności):
a) wytyczenie indywidualnych planów działania,
b) szkolenia komputerowe na różnych poziomach,
c) wsparcie tyflologiczne,
d) wsparcie coachingowe (pomoc w określeniu życiowych celów, w polepszeniu efektów podejmowanych działań, w przyspieszeniu tempa rozwoju).
2. Dla części osób, między innymi:
a) indywidualny trening umiejętności życiowych (m.in. orientacja przestrzenna, czynności życia codziennego, usprawnianie widzenia, wsparcie psychologiczne, dbanie o własny wygląd) – dla 60 osób,
b) grupowy trening umiejętności życiowych (m.in. wsparcie w zakresie tworzenia trwałych więzi rodzinnych i z otoczeniem, w zakresie komunikacji interpersonalnej, w zakresie radzenia sobie ze stresem, w podniesieniu poczucia własnej wartości) –dla 40 osób,
c) warsztaty aktywizacji zawodowej mające na celu naukę umiejętności poruszania się na rynku pracy – dla 60 osób,
d) szkolenia i kursy zawodowe, stypendia szkoleniowe dla uczestników tego działania – dla 60 osób,
e) płatne staże zawodowe – dla 30 osób,
f) pośrednictwo pracy.
W ramach projektu przewidziano również warsztaty edukacyjne dla członków rodzin uczestników projektu, poradnictwo rodzinne oraz rodzinne wyjścia do miejsc kultury.
Prosimy Państwa o przekazywanie informacji o projekcie osobom, które mogą być zainteresowane wzięciem w nim udziału. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane telefonicznie pod numerami tel. 22 887 62 70, 22 635 52 84; mailowo: alemanczyk@pzn.org.pl, zainteresowani mogą również zgłaszać się osobiście w siedzibie PZN przy ul. Konwiktorskiej 9, pokój nr 24 lub pokój nr 25. Formularz zgłoszeniowy można pobrać otwierając stronę: http://pzn.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/wstępny_formularz_rekrutacyjny.doc.