skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

23 lutego 2016, 14:37 Dodatek do rent i emerytur tylko raz

W marcu tego roku wszyscy renciści i emeryci, którzy otrzymują świadczenia poniżej 2000 złotych brutto, otrzymają jednorazowy dodatek wraz z pobieraną rentą lub emeryturą.
Dodatek ten wyniesie od 50 do 400 złotych netto, zatem jest zwolniony od podatku dochodowego i wszelkich składek na ubezpieczenia społeczne.
Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. stanowi, że dodatek dostaną również osoby pobierające rentę socjalną, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną.
Ustawodawca zdecydował się wprowadzić mechanizm odrębny od corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego, gdyż standardowa podwyżka rent i emerytur w 2016 roku będzie symboliczna.
Kwoty dodatków są zróżnicowane w zależności od wysokości wypłacanych emerytur czy rent. I tak: 400 zł przysługuje osobom otrzymującym świadczenia do 900 zł, 300 zł przy świadczeniu 900 – 1100 zł, 200 zł przy świadczeniach między 1100 - 1500 zł i 50 zł dla świadczeniobiorców, którzy otrzymują pomiędzy 1500 a 2000 zł.
Dodatek będzie wypłacany z urzędu, zatem osoba uprawniona nie musi składać żadnych wniosków.