skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Z obrad prezydium Wiesława Kowalska

Posiedzenie prezydialne władz Związku odbyło się 17 i 18 lutego br. w Warszawie. Kompleksowo omówiono tematykę funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Jak wiadomo, w strukturze Związku działają trzy takie jednostki: w Toruniu, Słupsku i Włocławku. Powstały one z inicjatywy aktywu terenowego. W ostatnim okresie jeden z WTZ-ów był kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli. W podsumowaniu nie stwierdzono poważniejszych zastrzeżeń do pracy tego warsztatu, lecz jedynie niewielkie uchybienia. Jeden z zarzutów dotyczył faktu, że regulamin, na podstawie którego ta jednostka pracuje, nie był zatwierdzony przez prezydium ZG.

Prezydium ZG zapoznało się z zaleceniami NIK. Zatwierdziło konieczne do pracy regulaminy dla wszystkich trzech WTZ-ów oraz niezbędne do dalszego działania pełnomocnictwa, aby funkcjonowanie tych jednostek było zgodne z obowiązującymi przepisami.
NIK zarzuciła także władzom Związku brak nadzoru w odniesieniu do kontrolowanego WTZ-u, bowiem od czasu jego powołania praca tej jednostki nie była kontrolowana. Zdaniem członków prezydium problem jest szerszy. Wszystkie jednostki Związku nie posiadające osobowości prawnej powinny być poddawane okresowej kontroli merytorycznej przez służby pracownicze ZG PZN. Zalecono więc dyrektor Związku przygotowanie w trybie roboczym systemu i harmonogramu takiego nadzoru.
Prezydium zaakceptowało projekt regulaminu Funduszu Promocji Kultury. Wyłoniła się idea utworzenia takiego Funduszu, na wzór istniejącego Funduszu Interwencyjnego.
Środki na nim gromadzone pochodziłyby od sponsorów. Celem takiego Funduszu byłoby wspieranie działalności kulturalnej, promującej osiągnięcia artystyczne niewidomych i słabowidzących w dziedzinie muzyki, plastyki, literatury, recytacji, teatru itd. O świadczenia z Funduszu mogłyby się ubiegać jednostki Związku, w tym głównie KCKN, oraz poszczególne osoby oczekujące wsparcia swojej twórczej działalności artystycznej. Na razie jest to tylko wstępna idea. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie Zarząd Główny, którego posiedzenie zostało zaplanowane na 16 marca br.
Pod nieobecność prezesa zarządu ZNiW na posiedzenie zaproszono jego zastępcę. Prezydium przekazało niezadowolenie z powodu opóźnień w docieraniu do czytelników prasy związkowej. Z opóźnieniem dotarł numer grudniowy 2004 roku i styczniowy 2005.
Z informacji pana Witolda Piastowicza wynikało, że opóźnienie spowodowane zostało perturbacjami związanymi ze znacznymi zmianami w prenumeracie czasopism. Te wywołane zostały zmianą kwoty prenumeraty oraz zawieszeniem wydawania "Biuletynu Informacyjnego".
Prezydium nie przyjęło tłumaczenia. Opóźnienie nie mogło dotyczyć numeru grudniowego i nie powinno dotyczyć w styczniu tych czytelników, którzy zaprenumerowali czasopisma w terminie. Mogło ono co najwyżej dotyczyć tych, którzy zwlekali z decyzją o prenumeracie. Przedstawiciel ZNiW zapewnił prezydium, że wykonawca czasopism dołoży starań, aby taka sytuacja się nie powtórzyła. Zalecono także Zakładowi, aby czasopisma we wszystkich edycjach wysyłane były w tym samym czasie. Nic bowiem nie uzasadnia faktu, że dotychczas czasopisma na dyskietce docierały do czytelników później niż pozostałe.
Kierownik działu rehabilitacji Biura ZG Elżbieta Oleksiak zapoznała członków prezydium z planem pracy, dotyczącym zadań rehabilitacyjnych. Plan jest bardzo bogaty. Podzielono go na działania: na rzecz niewidomych dorosłych i osób współpracujących i pracujących na rzecz niewidomych, na rzecz niewidomych dzieci i młodzieży oraz w ramach środków unijnych.
Program taki powstał na bazie wystąpień i wniosków złożonych do różnych instytucji. Wystąpienia skierowano do PFRON, ministerstw, fundacji oraz w ramach programów unijnych realizowanych samodzielnie i we współpracy z innymi organizacjami w kraju i za granicą.
Dziś nie wiadomo, które z tych zamierzeń będą realizowane. W wielu przypadkach na odpowiedź, czy wniosek uzyskał akceptację, czekać trzeba długo. Przygotowanie wniosku wymaga wiele pracy. Poprzedzone jest wyszukaniem programu, czytaniem wielu stron procedur, przetłumaczeniem z języka obcego, wreszcie przygotowaniem wniosku, na który składa się program, koszt, oczekiwane efekty itd. Warto jednak zmierzyć się z nowymi wyzwaniami szczególnie w zakresie programów realizowanych ze środków unijnych. Złożenie wniosku to dopiero pierwszy etap. W przypadku akceptacji realizacja zadania to okres sięgający nawet 2008 r.
Prezydium wyraziło zadowolenie z tak bogatego programu działania Biura ZG. Jeżeli uda się go zrealizować chociaż w części, to skorzysta z nich określona grupa niewidomych.
Zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat zasygnalizowanych planów odsyłamy na związkową stronę www.
Z przykrością przyjęto informację, że PFRON odmówił podpisania umowy na utworzenie ZAZ-u w Końskich. Środki na ten cel Zarząd PFRON-u zaplanował w 2004 r. Obecnie odsyła okręg świętokrzyski, który się o nie starał, do funduszy wojewódzkich PFRON-u i zapewnia, że zarekomenduje nasz wniosek o utworzenie ZAZ-u w Końskich w ramach zadań ustawowych przypisanych samorządom wojewódzkim.
W tej sprawie odbyły się robocze spotkania przedstawicieli władz Związku z członkami Zarządu PFRON. W najbliższym czasie przewodnicząca ZG A. Woźniak-Szymańska wraz z wiceprezesem PFRON M. Leszczyńskim i władzami okręgu świętokrzyskiego spotkają się z marszałkiem tego województwa.
Centralna Przychodnia Leczniczo-Rehabilitacyjna w Warszawie wystąpiła z prośbą o udzielenie pożyczki z Funduszu Interwencyjnego na zakup sprzętu dentystycznego, gdyż posiadany już się wyeksploatował. Podejmując pozytywną decyzję co do pożyczki, dyskutowano przy okazji na temat pracy tej jednostki. Zdaniem prezydium przychodnia ta służy niewidomym z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego. Niewidomy z innych województw nie przyjedzie do laryngologa, do dentysty czy na zabiegi rehabilitacyjne. Na pewno jednak wielu słabowidzącym w Polsce przydałaby się pomoc w zakresie usprawnienia widzenia i doboru odpowiedniego sprzętu optycznego, czym także zajmuje się ta przychodnia. W tym więc zakresie jednostka ta mogłaby jednak służyć niewidomym z terenu całej Polski. Prezydium uważa za konieczne podjęcie takich działań. Zalecono więc przychodni rozważenie możliwości wyjazdów specjalistów w teren i organizowanie takich porad w określonych terminach w siedzibach okręgów PZN.
Dyrektor Związku poinformowała, że z tytułu wpłat na organizacje pożytku publicznego na konto ZG w 2004 roku wpłynęła kwota 87 tysięcy złotych. Pod koniec ubiegłego roku ze środków tych 25 tysięcy przeznaczono na działalność rehabilitacyjną pięciu okręgów, o czym już informowaliśmy w "Pochodni" grudniowej. Obecnie zdecydowano, by kwotą 20 tysięcy złotych dofinansować działalność KCKN, 6900 zł przekazać na szkolenia rehabilitacyjne dla kilku okręgów, a pozostałą kwotę przeznaczyć na szkolenia rehabilitacyjne organizowane centralnie.
Część obrad zdominowały pisemne wnioski władz okręgu mazowieckiego. Dotyczyły one głównie nieruchomości na ul. Jasnej 22 w Warszawie, w której ten okręg ma swoją siedzibę. Jego władze wystąpiły o pełnomocnictwo na staranie się o środki finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz u wojewody mazowieckiego. Środki te miałyby być przeznaczone na prace adaptacyjno-remontowe w budynku przy Jasnej 22.
Prezydium uznało, że ustosunkuje się do wniosku po przygotowaniu przez okręg zakresu programu planowanych prac oraz wstępnego ich kosztorysu. ZG jako właściciel ma prawo do decyzji o zakresie prac w obiektach będących jego własnością.
Na pozyskiwanie środków na bieżące utrzymanie zajmowanych pomieszczeń w czystości oraz na zakupy na wyposażenie pomieszczeń zajmowanych przez Biuro ZO pełnomocnictwo nie jest potrzebne.
Negatywnie ustosunkowano się do wniosku w sprawie wpisu okręgu mazowieckiego do księgi wieczystej nieruchomości przy ul. Jasnej 22 w Warszawie, dające prawo okręgowi do wieczystego użytkowania części obiektu przez nich zajmowanego. Na taką decyzję nie pozwala uchwała XIII i XIV Krajowego Zjazdu Delegatów.
Prezydium zapoznało się też z protokołem GKR z kontroli dotyczącej nieruchomości Związku w Warszawie przy ul. Jasnej 22. Protokół ten pokazuje, jak od lat skomplikowana jest sprawa zarządzania tą nieruchomością. Komisja wyraźnie stwierdza, że gospodarka tą nieruchomością nie była prawidłowa, a Związek na podpisanych w przeszłości umowach wiele stracił. Protokół ten postanowiono skierować do wiadomości członków Zarządu Głównego.
Miłym akcentem posiedzenia władz Związku była decyzja o przyznaniu, na wniosek przewodniczącej Anny Woźniak-Szymańskiej, złotej Honorowej Odznaki PZN Ojcu Świętemu.
Do Watykanu udaje się bowiem delegacja z Warmii i Mazur. Dołącza do niej przedstawiciel prezydium ZG w osobie skarbnika Jerzego Widery, który zawiezie Ojcu Świętemu list z życzeniami zdrowia i pozdrowieniami od niewidomych. Na znak naszej pamięci i miłości do Ojca Św. przekaże też naszą związkową odznakę. Jej nadanie uzgodnione zostało z władzami kościelnymi w Polsce oraz odpowiednimi służbami Watykanu.
Wiesława Kowalska