skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Z obrad prezydium i plenum Wiesława Kowalska

W listopadzie obrady plenarne Zarządu Głównego poprzedziło posiedzenie prezydium. Z zadowoleniem przedłożono Zarządowi Głównemu do akceptacji korektę planu rzeczowo-finansowego ZG, który zatwierdzony został na pierwszym posiedzeniu w 2005 roku. W pierwotnej wersji planowane koszty przewyższały dochody. W wersji zaprezentowanej na zebraniu plenarnym zaplanowane na 3 mln 690 tys. zł koszty zredukowano do 3 mln 565 tys. zł, nie zmniejszając zakresu tematycznego, a wręcz go poszerzając. Za to dochody wzrosły i na koniec roku mamy nadzieję osiągnąć 3 mln 907 tys. zł, co wskazuje na to, że odnotujemy wynik dodatni w wysokości 340 tys. zł.

Sytuacja byłaby całkiem dobra, gdyby planowany zysk miał pokrycie w środkach finansowych. Jednak tak nie było, bowiem opóźniało się przekazanie przez PFRON II transzy dotacji na realizację zadań w ramach programu "Partner". Również dwie związkowe spółki: ZNiW i "Print 6" zalegały z przekazaniem zysku za 2004 rok. ZNiW zalegał również z opłatą za czynsz. Nie wszystkie swoje należności uregulowała także Biblioteka Centralna, wspomagana ostatnio częściowo ze środków ZG. Te pieniądze były bardzo potrzebne, gdyż można by nimi wspomóc okręgi, które również były w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.
Dobry plan rzeczowo-finansowy to efekt pracy Biura ZG. Przygotowano wiele programów. Realizacja niektórych pozwoliła na pokrycie części kosztów dotychczas zaplanowanych jako środki własne.
W dyskusji nad tym tematem powróciła sprawa trudnej sytuacji finansowej dwóch spółek Związku, dlatego w trosce o przyszłość prezydium zdecydowało dokonać profesjonalnej ekspertyzy ekonomicznej tych spółek. Akceptując zmiany w planie rzeczowo-finansowym ZG PZN wnioskowano o zastanowienie się nad kolejnymi planami oraz nad taką ich konstrukcją, aby zapewnić w nich środki na działania inwestycyjne okręgów.
Przewodnicząca ZG Anna Woźniak-Szymańska razem z sekretarz generalną Małgorzatą Pacholec, a także z kilkoma ważniejszymi ogólnokrajowymi organizacjami wystosowały wystąpienia w sprawach strategicznych, dotyczących osób niepełnosprawnych. Jest nowy rząd, nowy parlament, co stwarza konieczność nagłośnienia problemów i potrzeb tej grupy społecznej.
Prezydium zatwierdziło regulamin pracy Krajowej Rady Niewidomych Diabetyków i jej skład, z zastrzeżeniem, że będzie on obowiązywał, jeśli plenum ZG Radę powoła. I w następnym dniu powołanie Krajowej Rady Niewidomych Diabetyków stało się faktem. W jej skład weszło: siedmioosobowe prezydium oraz członkowie - przedstawiciele wszystkich okręgów PZN jako zespół konsultacyjny.
Podczas prezydialnego posiedzenia dokonano też zmiany w składzie kolegium redakcyjnego "Pochodni". W miejsce pani Magdy Maciejewskiej, która ostatnio choruje, weszła pani Halina Guzowska, pełniąca rolę rzecznika prasowego Związku.
Z zadowoleniem przyjęto inicjatywę okręgu zachodniopomorskiego o powołaniu przy tej placówce Poradni Wczesnej Interwencji dla niewidomych dzieci. Część pieniędzy na to zadanie okręg pozyskał od władz terenowych. Dodatkowo prezydium przyznało na ten cel 20 tys. złotych pożyczki z funduszu interwencyjnego.
We wrześniu br. Sąd Koleżeński I instancji zawiesił pana Władysława Kozioła w prawach członkowskich na trzy lata. Prezydium na posiedzeniu w październiku podjęło postanowienie o odwołaniu się od tej decyzji do Sądu Koleżeńskiego II instancji, wnioskując o surowszą karę - wykluczenie ze Związku. Pan Kozioł bowiem nie tylko nie zaprzestał swojej szkodliwej dla Związku działalności, ale jeszcze bardziej ją eskaluje. Ostatnio napisał donosy między innymi do PFRON i Ministerstwa Zdrowia, czyli do głównych instytucji dofinansowujących działalność Związku. Donosy skierowane zostały także do izby skarbowej, a dotyczą między innymi oskarżenia, że kierownictwo Związku marnotrawi pieniądze sponsorów, którzy w ub. roku dofinansowywali wydawanie czasopism dla dzieci - Państwowego Depozytu Papierów Wartościowych i PZU Życie. Pisma Pana Kozioła spowodowały, że od czerwca różne kontrole praktycznie nie wychodzą z Biura ZG. Sprawdzają bowiem prawdziwość zawartych w nich oskarżeń. Efekty kontroli zaprzeczają prawdziwości informacji zamieszczanych w donosach, jednak praca Biura ZG jest w dużym stopniu sparaliżowana.
Członkowie Zarządu Głównego, poinformowani o powyższym, postanowili poprzeć wniosek prezydium o zaostrzenie kary, zobowiązując jednocześnie do wystosowania listu otwartego do wszystkich instytucji, w których Związek został oszkalowany. List ma zawierać stosowne wyjaśnienia.
Dyrektor Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Olsztynie poinformowała o planach wybudowania na jego terenie basenu. Koszt całej inwestycji wyniósłby 7,5 mln złotych. Jest szansa, że większość środków na ten cel pochodzić będzie ze źródeł państwowych i samorządowych, czyli od władz województwa warmińsko-mazurskiego. Jedynie około 17 proc. kosztów przypadałoby na Związek. Mogłaby to być wartość gruntu, który nasza organizacja przekazałaby na tę inwestycję.
Idea budowy basenu wydała się słuszna. Jego prowadzeniem zająłby się Zakład Aktywności Zawodowej, funkcjonujący także w olsztyńskim obiekcie. Ponieważ w przedstawionym wniosku było zbyt wiele niewiadomych, Zarząd Główny podjął uchwałę intencyjną, upoważniającą dyrektor ośrodka do wystąpienia do różnych instytucji w sprawie sfinansowania tej inwestycji. Jednak ostateczna decyzja podjęta zostanie w momencie ustalenia konkretnego zakresu kosztów przedsięwzięcia i udziału w nim Związku.
Z zadowoleniem przyjęto informację, że kończą się, przynajmniej do 2010 roku, kłopoty związane z funkcjonowaniem Biblioteki Centralnej, bowiem program rządowy zapewnia pełne jej finansowanie. Pozwala to zaplanować działania na najbliższe lata. Dyrektor Biblioteki, Teresa Dederko, poinformowała zebranych o wprowadzonych przez nią zmianach organizacyjnych, usprawniających pracę tej placówki w okresie jej rocznego kierowania tą jednostką. Przedstawiła także plany rozwoju Biblioteki, które zostały zaaprobowane. Główne kierunki tych trendów to: stopniowe przechodzenie na nowe różnorodne formy zapisu książki mówionej; digitalizacja i archiwizacja posiadanych zbiorów; przygotowywanie materiałów w różnych wersjach (w brajlu, na kasecie, na dyskietce, na płytach CD) na indywidualne zamówienia czytelników; rozwijanie punktów bibliotecznych w kraju; utworzenie w Bibliotece Centralnej centrum wiedzy o niewidomych.
Podczas dyskusji wielu uczestników posiedzenia wykazywało szczególną troskę o zbiory biblioteczne w terenie. Jednak pani dyrektor zapewniła, że dba o to, aby wszystkie nowości na rynku czytelniczym docierały do niewidomych w terenie. Podkreśliła jednak, że należy naciskać na biblioteki publiczne, aby w ramach środków wojewódzkich czy powiatowych także dbały o uzupełnianie zbiorów, z których korzystają inwalidzi wzroku.
Dwóch członków koła w Legionowie (okręg mazowiecki) zakwestionowało prawidłowość przebiegu nadzwyczajnego walnego zebrania, które odbyło się 12 lutego ub. roku. Sprawa ciągnie się długo. Dotychczasowe odwołania kierowane były do prezydium, a następnie do plenum okręgu. Kolejnym organem odwoławczym stało się plenum ZG. Po zapoznaniu się z materiałem uznano, że podczas zebrania złamano procedury i w związku z tym uznano słuszność odwołujących się.
Na zakończenie członkowie Zarządu Głównego postanowili przyznać Polskiemu Radiu złotą Honorową Odznakę Związku, by w ten sposób wyróżnić tę instytucję z okazji jubileuszu 80-
-lecia jej istnienia. Uznano bowiem, że właśnie radio jest największym przyjacielem niewidomych.
Wiesława Kowalska