skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Rozmaitości

Nabór do projektu „Aktywna Warszawa”

Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca w projekcie „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”.

Instytut Tyflologiczny PZN realizuje od lipca 2016 r. dwuletni projekt „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014–2020. Liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, natomiast partnerami Polski Związek Niewidomych i Fundacja Szansa dla Niewidomych.
Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku od 16 do 65 roku życia i do osób w wieku od 35 do 52 roku życia, które są aktywne zawodowo, ale potrzebują wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy. Projekt zakłada kompleksową pomoc dla rodzin poprzez następujące działania:
1. Dla wszystkich uczestników (z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności):
a) wytyczenie indywidualnych planów działania,
b) szkolenia komputerowe na różnych poziomach,
c) wsparcie tyflologiczne,
d) wsparcie coachingowe (pomoc w określeniu życiowych celów, w polepszeniu efektów podejmowanych działań).
2. Dla części osób między innymi:
a) indywidualny trening umiejętności życiowych (m.in. orientacja przestrzenna, czynności życia codziennego, usprawnianie widzenia, wsparcie psychologiczne, dbanie o własny wizerunek) – dla 60 osób,
b) grupowy trening umiejętności życiowych (m.in. wsparcie w zakresie tworzenia trwałych więzi rodzinnych i z otoczeniem, w zakresie komunikacji interpersonalnej, w zakresie radzenia sobie ze stresem, w podniesieniu poczucia własnej wartości) – dla 40 osób,
c) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy mające na celu naukę umiejętności poruszania się na rynku pracy – dla 60 osób,
d) szkolenia i kursy zawodowe, stypendia szkoleniowe dla uczestników tego działania – dla 60 osób,
e) płatne staże zawodowe – dla 30 osób,
f) pośrednictwo pracy.
W ramach projektu przewidziano również warsztaty edukacyjne dla członków rodzin uczestników projektu, poradnictwo rodzinne oraz rodzinne wyjścia do miejsc kultury.
Prosimy Państwa o przekazywanie informacji o projekcie osobom, które mogą być zainteresowane wzięciem w nim udziału. Zgłoszenia do projektu są przyjmowane telefonicznie pod numerami tel. 22 635 60 38, 22 887 62 70, mailowo: eskrajnowska@pzn.org.pl, alemanczyk@pzn.org.pl, zainteresowani mogą również zgłaszać się osobiście w siedzibie PZN przy ul. Konwiktorskiej 9, pokój nr 24.