skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Z życia PZN

Flash z Konwiktorskiej

- Coś drgnęło wreszcie w kwestii bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących na peronach metra oraz kolejowych. 20 kwietnia w Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa odbyło się spotkanie poświęcone opracowaniu „Projektu przepisów określających warunki techniczne stosowania elementów dotykowych dla obiektów infrastrukturalnych transportu szynowego”. Z proponowanymi rozwiązaniami, które umieszczane byłyby na peronach, zapoznali się Anna Woźniak-Szymańska, prezes PZN i Sylwester Peryt, prezes Okręgu Mazowieckiego PZN. Kolejnym krokiem będą badania eksploatacyjne wybranych dwóch rozwiązań, a także przygotowanych przez Metro Warszawskie ścieżek prowadzących dla osób niewidomych. Prawdopodobnie wybrane elementy zostaną również zainstalowane w budynku Polskiego Związku Niewidomych. Pomysłodawcy liczą, że dzięki temu uda się zebrać możliwie dużą liczbę ocen, opinii i uwag, co będzie niezwykle przydatne przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Zarówno PZN, jak i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji są gotowe pomóc w zebraniu opinii środowiska osób z niepełnosprawnością.

- Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością ma, od 21 kwietnia 2009 roku, nowe kierownictwo. Na jej czele stanęła Anna Woźniak-Szymańska, prezes Polskiego Związku Niewidomych, wspierać ją będzie dwoje wiceprezesów – Piotr Pawłowski, na co dzień szef „Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji” i Magdalena Bojarska, Prezes Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej Koniku”. W zarządzie znalazły się także Małgorzata Piątkowska (skarbnik) z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo” i Agnieszka Żychalak (sekretarz) z „Fundacji TUS”. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli: jako przewodniczący Jerzy Ostrowski z białostockiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski, Ewa Suchcicka ze Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej kochani” i Ewa Kaszyńska z łódzkiego Stowarzyszenia Młodzieży i Osób Chorych Psychicznie, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”. Koalicja, w tej chwili składająca się z 26 organizacji, jest otwarta na wszystkie stowarzyszenia i fundacje zrzeszające i działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Za cel stawia sobie aktywnie wpływać na zmiany w zakresie praw i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, monitorować prace legislacyjne, inicjować zmiany w ustawodawstwie, pełnić rolę rzecznika w rozmowach z przedstawicielami rządu i samorządu w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących osób niepełnosprawnych. Misją koalicji jest: „Zjednoczenie środowiska organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w celu poprawy ich sytuacji oraz wyrównanie szans tej grupy społecznej”. Po zebraniu, członkowie koalicji zostali zaproszeni do rezydencji Ambasadora Wielkiej Brytanii Rica Todda, gdzie otrzymali certyfikaty zaświadczające odbycie trzydniowego szkolenia „Tworzenie skutecznej koalicji dla wywierania wpływu i osiągnięcia celu”. Przeprowadzili je przedstawiciele brytyjskiej organizacji parasolowej Radar, istniejącej od 32 lat. W spotkaniu uczestniczył również minister Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Bez wątpienia najważniejszym celem koalicji w tym roku jest ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Minister Duda zapewnił o swoim wsparciu. Więcej informacji: prezes@pzn.org.pl

- Polski Związek Niewidomych otrzymał odpowiedź z Gabinetu Marszałka Sejmu dotyczącą pisma w sprawie projektu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, po zapoznaniu się z korespondencją, skierował ją do sejmowych Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Polski Związek Niewidomych zaniepokoił fakt, że ustawa całkowicie pomija zagadnienia związane z dostępnością mediów dla osób niepełnosprawnych. Tymczasem to radio i telewizja są głównym źródłem informacji, dostęp do programów przygotowywanych przez te instytucje gwarantuje uczestnictwo w życiu publicznym, kulturalnym, politycznym i społecznym. Zdaniem Polskiego Związku Niewidomych nie można pozwolić, by ograniczenia, z jakimi w tej dziedzinie borykają się osoby niepełnosprawne, były pozostawione bez regulacji, dowolnemu uznaniu i dobrej woli lub projektom, tworzonym na pewien okres i finansowanym przez stosunkowo krótki czas. Sprawę tę należy rozstrzygnąć kompleksowo, na poziomie ustawowym. W ustawie należy umieścić zapis dotyczący przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, a także określić, że misja publiczna jest realizowana poprzez „zapewnienie przekazu w formie dostępnej dla osób z problemami wzrokowymi i słuchowymi, czyli poprzez przekaz z tłumaczem języka migowego, napisami, audiodeskrypcją. Dla środowiska osób z dysfunkcją wzroku bardzo duże znaczenie ma wprowadzenie audiodeskrypcji. Polski Związek Niewidomych jest gotowy udzielać informacji, a także wyraża gotowość włączenia w tryb konsultacji społecznych.

- 5 maja, w dniu Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, w Sejmie RP odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej p.t. „Patrzeć z nadzieją” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażaniem Mózgowym. Patronat objął marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski. Autorką zdjęć jest Marta Pruska, która portretowała swoich bohaterów w codziennym życiu, a prace opatrzono wymownymi, skłaniającymi do refleksji cytatami. Więcej w numerze.

- Ubóstwo i wykluczenie społeczne stanowią ważną przeszkodę w realizacji przysługujących każdemu praw człowieka i obywatela – podkreśla doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dwa lata temu objął on swym Patronatem Honorowym polskie obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Życzeniem Rzecznika jest, by pod hasłem „Dużo robimy osobno, zróbmy jeszcze więcej wspólnie” podejmować działania, których celem będzie poprawa sytuacji materialnej i społecznej ludzi ubogich. W związku z tym, w siedzibie RPO 8 maja odbyło się spotkanie konsultacyjne, które poprowadził profesor Julian Auleytner, Doradca Rzecznika ds. Walki z Ubóstwem, było ono kolejnym etapem prac nad przygotowaniem Ogólnokrajowej Strategii Walki z Ubóstwem, zbieżnej z tak zwanymi Milenijnymi Celami Rozwoju ONZ. Organizacja apeluje o zmniejszenie o połowę ubóstwa na świecie do 2015 roku. Podczas spotkania omówiono problemy osób niepełnosprawnych, dyskutowano o perspektywach i szansach na lepsze życie i funkcjonowanie w środowisku społecznym i zawodowym jako efekcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na kolejnych spotkaniach poruszane będą problemy uchodźców i migrantów, osób starszych oraz osób w wieku aktywności zawodowej. Profesor Auleytner uważa, że aby skutecznie przeciwdziałać ubóstwu, którego skutkiem bywa najczęściej wykluczenie społeczne, należy monitorować sytuację grup, co jest możliwe dzięki odpowiedniemu systemowi wskaźników. Zapowiedziano, że 17 października, w Belwederze będzie miała miejsce IX Konwencja Ruchu przeciw Bezradności Społecznej, której hasłem jest „Przedsiębiorczość polska”.